Ote työhön

Ote työhön -hankkeessa luotiin työelämäohjausmalli, jonka tarkoituksena on parantaa pitkään pois työelämästä olleiden maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistymisvalmiuksia. Hankkeen toiminta suunnattiin etenkin matalasti koulutetuille naisille. Hankkeessa koulutettiin työelämäohjaajia, jotka ohjasivat vertaisryhmissä pitkään pois työelämästä olleita maahanmuuttajia. Vertaisryhmissä ohjattiin osallistujia työhön ja koulutukseen sekä vahvistettiin heidän työelämätietojaan ja -taitojaan sekä suomen kielen oppimistaan. Hankkeen aikana järjestettiin myös työyhteisöille koulutusta kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta ja suomen kielen oppimisen tukemisesta työpaikoilla.

Hanke toteutettiin Tampereella ja Helsingissä, ja sen toteuttamiseen osallistui kattava yhteistyöverkosto ammattijärjestöjä, työnantajakumppaneita, koulutusorganisaatioita ja kohderyhmän parissa työskenteleviä järjestöjä. Kehittämistyössä hyödynnettiin Tampereen yliopiston toteuttamaa seuranta- ja arviointitutkimusta.

Tampereen yliopiston tutkimuksen perusteella hankkeessa toteutetut toimenpiteet todennäköisesti vievät osallistujia eteenpäin työllistymisen polulla. Kohderyhmän kannalta merkityksellistä on ollut se, että ryhmissä on edistetty henkilöiden osallisuutta ja voimaantumista ja siten autettu heitä rakentamaan työelämään suuntaavaa identiteettiä.

Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto.

Hankkeen kesto: 1.10.2017–31.12.2019

Hankkeen kotisivut:
www.otetyohon.fi